Tap av førerkort

  • Vurdering av om det er grunnlag for midlertidig beslag av førerkort.
  • Vurdering av om det er grunnlag for tap av førerrett.
  • Vurdering av om det er grunnlag for redusert tapstid på grunn av spesielle forhold.
  • Prosess for domstolene.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 91 33 95 75
rbj@advokatbs.no

Tap av førerkort

Brudd på vegtrafikkloven, for eksempel fartsoverskridelse eller promillekjøring, vil i noen tilfeller medføre at man mister førerkortet. 

I noen tilfeller vil politiet beslaglegge førerkortet midlertidig før saken er avgjort. Men det hender at politiet tar beslag i førerkortet uten at vilkårene er oppfylt.

Dersom politiet beslaglegger førerkortet midlertidig og du ikke samtykker må politiet bringe saken inn for retten innen tre uker. Du vil bli innkalt til å møte i retten der du vil få anledning til å avgi forklaring. Dersom politiet ikke sender saken til retten innen fristen kan du kreve å få tilbake førerkortet. Du kan når som helst trekke et samtykke.

Retten avgjør deretter om politiet fortsatt kan ta beslag i førerkortet ditt inntil saken er avgjort eller for en kortere periode. Dersom retten ikke er enig med politiet får du førerkortet tilbake.

Spørsmål om tap av førerkort blir endelig avgjort i straffesaken. Selv om du har fått tilbake førerkortet så kan du derfor bli fradømt førerkortet i straffesaken. I noen tilfeller er det grunnlag for kortere tapstid enn normalt på grunn av spesielle forhold, for eksempel særlig behov for førerkort.

Kontakt oss for en vurdering av om vilkårene for midlertidig beslag er oppfylt og om det er grunnlag for tap av førerrett. Eventuelt om det er grunnlag for redusert tapstid på grunn av spesielle forhold.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75