Naturskade

  • Vi kan bistå med vurdering av krav på forsikring/erstatning, søknad om erstatning og klage på forsikringsselskapet eller Landbruksdirektoratet sine vedtak til Klagenemnda for naturskader.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 91 33 95 75
rbj@advokatbs.no

Naturskade

Skade forårsaket av naturulykke på fast eiendom og løsøre kan være dekket enten av forsikring eller gjennom den statlige naturskadeerstatningsordningen. Ordningene gjelder i utgangspunktet skader som skyldes skred, storm, flom og stormflo, men også andre typer naturulykker kan dekkes. Den statlige ordningen kan i særlige tilfeller også gi erstatning for skader som skyldes nedbør og isgang.

Enhver ting (herunder bygninger) som er forsikret mot brannskade er også forsikret mot naturskade.

Ettersom de fleste har forsikret bolig, hytte og andre bygninger mot brann, så er slike objekt også forsikret mot naturskade. Dersom den forsikrede ting et bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass oppad begrenset til 5 dekar, inkludert den delen av en tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen.

Den statlige naturskadeerstatningsordningen gjelder for naturskade på fast eiendom og løsøre som det ikke er anledning til å forsikre mot naturskade (i praksis gjelder ordningen objekt som en ikke kan forsikre mot brann). 

Det avgjørende er ikke om objektet er forsikret, men om det kunne vært det.

Det er Landbruksdirektoratet som administrerer den statlige ordningen.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75