Informasjon for klienter

For privatklienter ligger vår veiledende timepris for advokat og advokatfullmektig i intervallet kr. 1500,- til kr. 2100,- pluss mva avhengig av sakstype. I noen tilfeller kan vi også avtale fastpris.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. For forretningsklienter er det pris etter nærmere avtale.

Utgifter til advokat kan helt eller delvis bli dekket enten av offentlige ordninger (rettshjelp) eller av forsikring. Vi som advokater plikter å undersøke muligheten for slik dekning i din sak.

Offentlige ordninger – fri rettshjelp

Sakstyper der det offentlige alltid betaler for advokat:

I følgende saker (ikke uttømmende liste) vil det offentlige alltid betale for advokat:

 • Visse type saker etter utlendingsloven.
 • Visse type saker etter barnevernsloven.
 • Visse type saker etter lov om psykisk helsevern.
 • Visse type saker etter vergemålsloven.
 • Saker om krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning.
 • Fornærmede som krever erstatning fra gjerningsperson.
 • Fornærmede for visse typer forbrytelser (bistandsadvokat).
 • Saker der søksmål er anbefalt av Sivilombudet.
 

Sakstyper der det offentlige betaler for advokat for personer med lav inntekt og formue:

I visse typer saker betaler det offentlige advokat for personer med bruttoinntekt under kr 320 000 (enslige) og kr 490 000 for personer som er gift eller samboere med felles økonomi. I tillegg til inntektsgrensen er det et vilkår at en ikke har nettoformue over kr 100 000. Eksempel på sakstyper:

 • Visse typer saker etter barneloven og etter. barnebortføringskonvensjonen.
 • Visse typer saker etter ekteskapsloven og lov om husstandsfellesskap.
 • Visse typer saker etter arbeidsmiljøloven.
 • Visse typer saker etter husleieloven.
 • Skadde eller etterlatte sitt krav på personskadeerstatning eller for tap av forsørger.
 • Klagesak etter folketrygdloven.

I disse sakene må en som hovedregel betale en egenandel.

Andre tilfeller der det offentlige kan betale for advokat etter en konkret vurdering:

I noen tilfeller kan det offentlige også betale for advokat i andre sakstyper enn nevnt ovenfor dersom en har inntekt og formue under nevnte grenser. Videre kan det også innvilges dekning av utgifter til advokat selv om en har inntekt og formue over nevnte grenser i noen av sakstypene nevnt ovenfor.

I disse sakene må en som hovedregel betale en egenandel.

Forsikring:

Det er flere forsikringer som har en såkalt rettshjelpdekning. 

Et praktisk eksempel er forsikring av fast eiendom og/eller innbo. Disse dekker som regel tvister som gjelder eiendommen. Men også andre typer forsikringer kan omfatte rettshjelp, for eksempel forsikring av kjøretøy.

Ved bruk av slike forsikringer påløper det en egenandel. Først et grunnbeløp. Deretter en prosent av beløpet som kreves dekket. Videre er det som regel en total beløpsbegrensning (ofte kr 100 000).

Uforpliktende kartleggingssamtale
med advokat

I en kartleggingssamtale gjennomgår vi din sak og kommer med anbefalinger for veien videre. Vi vurderer også dine muligheter. Det koster ingenting å ha en kartleggingssamtale med advokat.