Jordskifte

Vi bistår våre klienter i saker som skal eller kan behandles av jordskifteretten.

Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 913 39 575
rbj@advokatbs.no

Jordskifte

Jordskifteretten er en egen type domstol. I motsetning til ordinære domstoler (tingretten, lagmannsretten og Høyesterett) så behandler jordskifteretten bare bestemte typer saker. Hvilke typer saker som jordskifteretten behandler følger direkte av jordskifteloven:

  • Endring i eiendomsforhold og rettigheter for å skape mer tjenlige eiendomsforhold. Det kalles det egentlige jordskifte.
  • Klarlegge innholdet i eiendomsforhold og rettigheter (servitutter). For eksempel avklare om en veirett bare gir rett på ferdsel til fots eller også motorisert ferdsel på veien.
  • Avklare/fastsette grenser og avgjøre grensetvister.
  • Visse typer skjønn er lagt til jordskifteretten etter andre lover.
 

For noen sakstyper har jordskifteretten eksklusiv kompetanse, det betyr at visse sakstyper bare kan bringes inn for jordskifteretten. Mens for andre sakstyper, for eksempel spørsmål om tolkning av en servitutt (for eksempel en veirett), har både tingretten og jordskifteretten kompetanse. Det betyr at man kan velge om saken skal anlegge for ordinære domstoler eller jordskifteretten. Hva som er mest hensiktsmessig er det ikke mulig å gi noe generelt svar på. Det må vurderes fra sak til sak. En skille mellom jordskifteretten og ordinære domstoler er at jordskiftedommeren ikke er jurist.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75