Håndverkertjenester

 • Utforming av avtale eller gjennomgang av avtale før signering.
 • Tolkning av avtalen – for eksempel om det er utført arbeid som ikke er omfattet av prisoverslaget.
 • Vurdering av om det er grunnlag for krav på grunn av mangelfull utført arbeid eller forsinkelser og reklamasjon.
 • Inndriving av håndverker sin faktura.
 • Tvisteløsning for forliksråd eller prosess domstoler.
Kristian Skar Skulstad

Kristian Skar Skulstad

Partner & Advokat
+47 913 39 575
ksk@advokatbs.no

Inngåelse av avtaler om håndverkertjenester

Avtaler om håndverkertjenester med forbruker er regulert i håndverker-tjenesteloven. Loven gir rammer for hva som kan avtales og utfyllende bestemmelser om forhold som ikke er direkte regulert i avtalen.

Håndverkertjenesteloven kan ikke fravikes til ugunst for forbruker.

Håndverkertjenester blir utført på grunnlag av avtale mellom oppdragsgiver (kunden) og håndverkeren. 

Typiske eksempler på håndverkertjenester er avtaler om snekkerarbeid og elektrisk arbeid. For å unngå tvister bør partene investere tid i å inngå en så utfyllende og presis avtale som mulig. For eksempel bør avtalen inneholde en så presis beskrivelse av oppdraget som mulig (herunder materialvalg) samt frister for utførelsen. Videre bør begge parter være bevisst på hvilken prismodell som er hensiktsmessig.

Det er vanlig at håndverker gir et såkalt prisoverslag, men det er også adgang til å avtale pris etter medgått tid eller fastpris. Dersom det er gitt prisoverslag skal ikke prisen overstige angitt beløp med 15 prosent. Men det betyr ikke at håndverkeren alltid kan legge på 15 prosent.

Avtalen bør også ha bestemmelser om partenes rettigheter og plikter, herunder konsekvensene av mislighold av plikter – såkalte misligholdsbeføyelser -, så langt som mulig. For eksempel kunden
sitt krav ved forsinkelse eller feil ved arbeidet eller håndverkeren sitt krav ved manglende eller forsinket betaling fra kunden.

Det er vanlig å benytte standardavtaler ved inngåelse av avtale om håndverkertjenester.

En fordel ved å benytte en standardavtale er at den sikrer at viktige forhold blir regulert i avtalen. Men selv om en benytter en standardavtale er det viktig at begge parter bruker tid på å gå gjennom avtalen før signering. Særlig på beskrivelse av oppdraget, frister og prismodell som uansett må fylles inn av partene i hvert tilfelle.

Det er heller ikke slik at alle bestemmelser i en standardavtale alltid er relevante. Det kan derfor være hensiktsmessig å stryke noe/gjøre tilføyelser eller presiseringer i standardavtalen. En standardavtale vil også regulere partenes rettigheter og plikter etter avtalen. Disse bør partene selvsagt bruke tid på å lese før inngåelse av avtale. 

Oppsummert – det å investere tid i å lage en god avtale som i størst mulig utstrekning regulerer forhold som er relevante i det konkrete tilfellet vil gi forutberegnelighet og redusere sjansen for konflikt.

Pris - særlig om avtaler om fastpris eller prisoverslag

Kunden skal betale den prisen som er avtalt. Dersom det ikke er avtalt pris følger det av håndverkertjenesteloven at en forbruker skal betale såkalt «gjengs pris», det vil si vanlig pris i markedet for tilsvarende tjenester. Hva som er gjengs pris må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det er vanlig at håndverker gir et såkalt prisoverslag. Et prisoverslag omfatter mva. og andre avgifter med mindre forbrukeren var klar over at dette ikke var omfattet. Håndverkertjenesteloven fastslår at når det er gitt prisoverslag så kan ikke prisen overstige prisoverslaget vesentlig, og maksimalt 15 prosent. Men det betyr ikke at håndverkeren alltid har krav på mer betalt enn prisoverslaget. Håndverkeren plikter alltid å utføre jobben på rimeligste måte, og prisen skal ligge innenfor det som er rimelig etter tjenestens art og omfang. Dersom det er gitt prisoverslag skal kunden i utgangspunktet kunne forholde seg til dette med mindre det blir gjort endringer i oppdraget. I praksis forekommer det nok likevel at håndverker legger på 15 prosent i pris uten at det er godt begrunnet, og dette er noe forbruker bør være oppmerksom på.

Begrensningen på 15 prosent gjelder likevel ikke dersom håndverker utfører arbeid som ikke er omfattet av den opprinnelige avtalen (tilleggsarbeid), eller ekstraarbeid som skyldes uforutsette forhold på forbruker sin side.

I slike tilfeller kan håndverkeren kreve pristillegg uavhengig av prisoverslaget. En av grunnene til at det er viktig å bruke tid på å definere hva prisoverslaget omfatter er for å unngå tvister om noe et tilleggsarbeid eller ikke.

Håndverkeren sin opplysnings- og frarådningsplikt

I visse tilfeller er håndverkeren pålagt en opplysnings- og frarådingsplikt etter håndverkertjenesteloven:

1. Dersom håndverkeren mener prisen for en reparasjon vil stå i       misforhold til tingens verdi i reparert stand eller at forbruker for øvrig ikke vil ha nytte av tjenesten, skal håndverkeren orientere forbrukeren om dette. Dette gjelder både før arbeidet blir påbegynt og underveis.

Dersom håndverkeren unnlater å orientere om dette og en må anta at forbruker hadde latt være å bestille tjenesten eller avbestilt dersom vedkommende hadde blitt informert, kan ikke håndverkeren kreve mer i betaling enn om forbruker ikke hadde bestilt eller hadde avbestilt. Men håndverkeren kan likevel ha krav på betaling tilsvarende verdi som utført arbeid har for forbrukeren dersom det fremstår som rimelig.

2. Dersom håndverkeren under utføringen av arbeidet oppdager behov for arbeid som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget skal håndverkeren informere forbruker om dette.

Krav til utførelse av arbeidet og kvalitet på materiale - når foreligger det en mangel

Tvister mellom håndverker og kunden gjelder ofte krav på retting, prisavslag eller heving av avtalen fordi kunden er misfornøyd med kvaliteten og/eller utførelsen av arbeidet eller materialet.

For at kunden rettslig sett skal ha et krav mot håndverkeren må det foreligge det som håndverkertjenesteloven omtaler som en «mangel». 

En mangel er en samlebetegnelse på forhold som gir kunden krav mot håndverker, for eksempel krav på retting eller prisavslag (såkalte misligholdsbeføyelser). Håndverkertjenesteloven regulerer nærmere når det foreligger en mangel. Utgangspunktet for vurderingen er hva som
er avtalt. Håndverkeren plikter å levere det som er avtalt. Dersom håndverkeren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen foreligger det som regel en mangel som gir kunden krav på misligholdsbeføyelser.

Ofte regulerer ikke avtalen verken krav til kvalitet eller utførelse utover en generell angivelse av arbeidet som skal utføres. Men håndverkeren er etter håndverketjenesteloven alltid forpliktet til å utføre arbeidet fagmessig og ellers ivareta kundens interesser med tilstrekkelig omsorg. Det gjelder selv om dette ikke står uttrykkelig i avtalen. Hvorvidt arbeidet er utført fagmessig vil bero på en konkret vurdering med utgangspunkt i for eksempel krav i lov og forskrift samt bransjestandard. Materiale skal holde vanlig god kvalitet. Dersom ikke annet er avtalt er det en mangel om materiale ikke holder vanlig kvalitet.

Videre så følger det også av håndverkertjenesteloven at håndverkeren alltid plikter å utføre arbeidet i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller forskrift. Dersom håndverkeren ikke gjør det er det en mangel.

Det kan også utgjøre en mangel etter håndverketjenesteloven om håndverkeren har gitt uriktige opplysninger om produktet/ tjenesten som avtalen gjelder, eller har unnlatt å gi opplysninger som kunden kunne forvente å få før avtalen ble inngått.

Det kan også foreligge en mangel i andre tilfelle enn de som er nevnt.

Forbruker sine krav mot håndverker på grunn av mangel

Dersom det foreligger en mangel kan forbruker gjøre gjeldende ett eller flere krav (såkalte mangelbeføyelser) mot håndverker:

 • Holde tilbake betaling (inntil det beløp som tilsvarer forbruker sitt krav).
 • Retting.
 • Prisavslag.
 • Heving.
 • Erstatning.
 

Forbrukeren står ikke alltid fritt til å velge hvilke hvilke av disse mangelsbeføyelsene han har krav på. Håndverkeren kan for eksempel på gitte vilkår kreve å få utbedre  mangelen (retting), og da kan ikke kjøper kreve prisavslag. Videre er heving betinget av at det foreligget et vesentlig kontraktsbrudd, noe som er et strengt vilkår. Dersom ikke retting skjer er det vanligste prisavslag tilsvarende kostnaden ved utbedring/retting av mangelen.

Reklamasjon

En forutsetning for å vinne frem med krav («mangelsbeføyelser») mot håndverker er at det er reklamert i tide. Dersom det er reklamert for sent taper forbruker kravet mot håndverker.

Reklamasjonsfrist innebærer i praksis at kunden må varsle selger om forhold som en mener utgjør en mangel så raskt som mulig etter at kjøper ble eller burde blitt kjent med forholdet (relativ reklamasjonsfrist). Det er praktisk med et foreløpig varsel. Det vil si at kjøper kommer tilbake med en mer konkret reklamasjon etter at det, for eksempel, er innhentet takstrapport eller annen fagkyndig vurdering av forholdet.

Det gjelder også en absolutt reklamasjonsfrist, det vil si en frist for når en senest kan reklamere. Den absolutte fristen er enten 2 eller 5 år.

     – Fristen er 2 år regnet fra avslutningen av oppdraget ved arbeid på         ting.

     – Fristen er 5 år ved arbeid på fast eiendom eller dersom resultatet           av tjenesten/arbeidet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig                 lengre. 

Merk at håndverkeren ved garanti eller lignende kan ha påtatt seg ansvar for en lenger periode. I så fall gjelder ikke den absolutte fristen.

Reklamasjon bør være skriftlig for å unngå tvist om det er reklamert og om når det ble reklamert.

Forbrukerens krav ved forsinket levering eller utføring

Forsinkelse er en mangel. Det foreligger forsinkelse dersom tjenesten ikke er påbegynt eller utført/levert til avtalt tid. Dersom det ikke er avtalt noe om tid for utføring foreligger det forsinkelse dersom tjenesten er påbegynt eller utført/levert innen rimelig tid foreligger det også forsinkelse. Ved forsinkelse kan forbrukeren (mangelsbeføyelser):

 • Holde tilbake betaling.
 • Kreve at tjenesten blir utført.
 • Heving (ved vesentlig forsinkelse).
 • Kreve erstatning.
 

Forbruker står ikke alltid fritt til å velge hvilke av disse mangels-beføyelsene han har krav på. Heving forutsetter for eksempel at forsinkelsen er vesentlig. Det betyr at ikke enhver forsinkelse gir rett på heving. Også ved forsinkelse gjelder reklamasjonsfrist, jf. ovenfor.

Håndverkerens krav ved forsinket medvirkning fra kunde eller betaling

Ved forsinket medvirkning fra kunden eller forsinket betaling kan håndverkeren:
 • Stanse arbeidet forutsatt at arbeid kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbruker.
 • Heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig betydning eller forbruker ikke betaler eller yter nødvendig medvirkning innen rimelig tilleggsfrist.
 • Holde tilbake og eventuelt selge den tingen arbeidet gjelder.
Kristian Skar Skulstad
Partner & Advokat
ksk@advokatbs.no
+47 91 33 95 75