Erstatning

  • Vurdering av om det er grunnlag for å kreve erstatning.
  • Vurdering av krav om erstatning.
  • Bistand til utmåling av krav, for eksempel innhenting av uttalelser fra sakkyndig.
  • Bistand i forliksråd og domstoler.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 91 33 95 75
rbj@advokatbs.no

Erstatning

Rett til erstatning kan være nedfelt i lov eller avtale, men det mest praktiske rettslige grunnlaget for å kreve erstatning er ulovfestet rett.

For å bli tilkjent erstatning etter ulovfestet rett må tre grunnvilkår være oppfylt. For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag (typisk at noen har handlet uaktsom, det vil si gjort noe eller unnlat å gjøre som forventet i en gitt situasjon). For det andre må den uaktsomme handlingen ha ført til skade som har gitt seg utslag i et økonomisk tap. For det tredje må det være årsakssammenheng mellom den uaktsomme handlingen (ansvarsgrunnlaget) og skaden. 

Rett på erstatning etter ulovfestet rett forutsetter derfor som hovedregel at det foreligger et økonomisk tap. Motsatt for eksempel den lovfestede retten til oppreisningserstatning, som ikke krever lidt økonomisk tap.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75