Bolig og eiendom

Vi har særlig kompetanse og erfaring på en rekke områder innenfor fast eiendom og bistår både private og bedrifter.

Avhendingslova – kjøp og salg av fast eiendom

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå ved inngåelse av kjøpekontrakt og tvisteløsning, typisk krav om prisavslag eller heving, ved tvister knyttet til avtaler om overdragelse av brukt bolig og annen fast eiendom. Overdragelse av fast eiendom på grunnlag er regulert i avhendingslova.

Frivillig overdragelse av fast eiendom, for eksempel boligeiendom, er basert på avtale mellom kjøper og selger. Slike avtaler gjelder ofte, særlig for private, store verdier. For å unngå tvister er det viktig at selger får utfyllende, relevant og riktig informasjon om salgsobjektet før avtalen blir inngått. Videre er det viktig at partenes rettigheter og plikter i anledning overdragelsen, herunder konsekvenser av mislighold (såkalte misligholdsbeføyelser), så langt som mulig er regulert i avtalen.

Overdragelse av fast eiendom på grunnlag av avtaler (herunder gave) er regulert i avhendingslova.

Bustadoppføringslova – avtale om oppføring av ny bolig

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå både ved inngåelse av kontrakt og tvisteløsning, typisk ved krav om retting, prisavslag eller dagmulkt, ved tvister knyttet til en slik avtale.

Avtale mellom entreprenør og forbruker om oppføring av ny bolig er regulert i bustadoppføringslova. Vi har bred erfaring med å bistå både selger (entreprenør) og kjøper (forbruker) i slike saker.

Håndverkertjenester

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå både ved inngåelse avtale om håndverkertjenester, og tvisteløsning, typisk krav om retting eller prisavslag, ved tvister knyttet til en slik avtale.

Avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere er regulert i håndverkertjenesteloven. Loven gir både rammer for hva som kan avtales og utfyllende bestemmelser om forhold som ikke er direkte regulert i avtalen. Bestemmelsene i håndverkertjenesteloven kan ikke fravikes til skade/ugunst for forbruker. Håndverkertjenesteloven har derfor praktisk betydning selv om oppdraget er basert på avtale.

Plan- og bygningsrett

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå i saker som gjelder plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven og regler gitt i medhold av denne loven (for eksempel kommune- og reguleringsplaner) gir offentligrettslige føringer for bruk og utnyttelse av eiendom. Vi har bred erfaring med plan- og bygningsrett både fra kommunal saksbehandling, privat eiendomsutvikling og via advokat-virksomhet og bistår både private og næringsdrivende i saken som gjelder plan- og bygningsrett. For eksempel ved vurdering og tolkning av bestemmelser i kommune- og reguleringsplaner, søknader om tillatelse til tiltak, utarbeiding av merknader til foreslåtte reguleringsplaner og nabomerknader og klage over kommunens vedtak til Statsforvalteren eller Sivilombudsmannen.

Eiendomsutvikling

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå eiendomsutviklere og utbyggere.

Vi har bred erfaring med eiendomsutvikling og utbyggingsprosjekt og kan bistå i hele prosessen
fra vurdering av utbyggingsmuligheter på en eiendom, søknader etter plan- og bygningsloven til
inngåelse av kontrakter med entreprenører og kjøpere samt tvisteløsning.

Bruksretter til fast eiendom (servitutter)

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå ved stifting, tolkning og avvikling av servitutter.

En servitutt er en betegnelse på en begrenset rett som noen har på en annen sin eiendom. Rettigheter som tilkommer enhver er ikke en servitutt. Det skilles gjerne mellom positive og negative servitutter. En positiv servitutt innebærer at rettighetshaver har rett til å bruke eller foreta seg noe på en annens eiendom. For eksempel rett til å bruke en vei, beiterett og rett til båtplass. En negativ servitutt begrenser derimot eieren av eiendommen sin rett til å utnytte egen eiendom. For eksempel
begrensning i hvor mange etasjer eier kan bygge.. De fleste servitutter er stiftet ved avtale og kan tinglyses. Servitutter er regulert i servituttloven.

Jordskifte

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå i saker etter jordskifteloven.

Jordskifteretten er en egen domstol, en såkalt særdomstol. Det betyr at i motsetning til de ordinære domstoler (tingretten, lagmannsretten og Høyesterett) behandler jordskifteretten bare bestemte typer saker. Hvilke typer saker som jordskifteretten behandler følger av jordskifteloven:

  • Endring i eiendomsforhold og rettigheter for å skape mer tjenlige eiendomsforhold
    • Det er dette som kan kalles det egentlige jordskifte
  • Klarlegge innholdet i eiendomsforhold og rettigheter
    • For eksempel avklare hva en veirett kan brukes til (gangrett, eller rett til kjøring?)
  • Fastsetting av grenser (grensetvister)
  • Visse typer skjønn er lagt til jordskifteretten

 

For noen sakstyper har jordskifteretten eksklusiv kompetanse, det betyr at visse spørsmål må bringes inn for jordskifteretten. Men for visse sakstyper, for eksempel spørsmål om tolkning av en servitutt, har både tingretten og jordskifteretten kompetanse. Det betyr at man kan velge om saken skal
anlegge for ordinære domstoler eller jordskifteretten. Hva som er mest hensiktsmessig er det ikke mulig å gi noe generelt svar på. Det må vurderes fra sak til sak fra som er mest hensiktsmessig.

Tomtefeste

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå i saker om tomtefeste. Kort fortalt betyr tomtefeste leie av grunn (tomt) til hus, hytter eller andre bygninger. Tomtefeste springer ut av avtale mellom bortfester (grunneier) og fester. Festeforhold er regulert i tomtefesteloven. Avtaler om tomtefeste kan reise en rekke rettslige spørsmål, for eksempel om rett til forlenging eller justering av pris.

Nabokonflikter

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå deg dersom du er i konflikt med naboen. Rettsforholdet mellom naboer reguleres av flere regelsett, både privat- og offentligrettslige. Eksempel på privatrettslige regler er naboloven, som både inneholder en generell regel om tålegrensen i naboforhold og konkrete regler (for eksempel om trær på naboeiendom). Eksempel på relevante offentligrettslige regler er plan- og bygningsloven og forurensingsloven. Typiske eksempel på slike konflikter er støy, trær som skygger for utsikten eller forsøpling.

Husleie

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå både utleier og leietaker i saker som gjelder husleie. Husleieforhold er regulert i husleieloven som har bestemmelser om en rekke forhold. For eksempel leietid, oppsigelsesfrist og fremgangsmåte ved oppsigelse. Noen av bestemmelsene i husleieloven kan ikke alltid, typisk ved leie av bolig, fravikes ved avtale. Vi kan bistå både ved inngåelse av avtale om husleie, vurdering av slike avtaler og ved tvister.