Avtalerett

  1. Avtaler
  2. Tolkning av avtaler
  • Inngåelse av avtaler.
  • Tolkning og vurdering av hvordan en avtale skal forstås.
  • Bistand ved bruk av sanksjoner eller misligholdsbeføyelser samt krav om oppfyllelse av forpliktelser.
  • Erstatningskrav på grunn av mislighold. 
  • Prosess ved forliksrådet eller domstoler.
Roberto Bjøringsøy

Roberto Bjøringsøy

Partner & Advokat
+47 913 39 575
rbj@advokatbs.no

Avtaler

Inngåelse av avtaler handler kort sagt om at to eller flere parter blir enige – det vil si frivillig – om å etablere visse rettigheter og plikter overfor hverandre. I det at en avtale/kontrakt blir inngått på frivillig ligger det at begge parter har interesse, ofte kommersielt,
i å inngå avtalen/kontrakten. 

Avtalepartene har derfor i utgangspunktet interesse i at avtalen skal være balansert i den forstand at rettigheter og plikter mellom partene skal være likt fordelt. 

Tvister knyttet til avtaler springer ofte ut av at en part mener den andre sin forståelse av avtalen vil innebære en skjevfordeling av rettigheter og plikter i avtaleforholdet.

Nettopp det at en avtale regulerer en situasjon i fremtiden gjør inngåelse av avtaler til en utfordrende øvelser. Selv om en har erfaring med en bransje og/eller en viss type avtaler er det tilnærmet umulig å ta høyde for enhver situasjon som vil oppstå i fremtiden. En kontrakt som tok høyde for enhver situasjon, ville uansett blitt uhensiktsmessig lang. Uklar ordlyd i avtalen/kontrakten samt hendelser og situasjoner som en ikke forutså på tidspunkt for inngåelse av avtalen/kontrakten, er ofte kilde til konflikt mellom avtaleparter.

Selv om det ikke er mulig å ta høyde for enhver situasjon, hendelse eller utvikling i en avtale når den blir inngått, er det likevel å anbefale å investere tid og ressurser i en grundig prosess i anledning inngåelse av en avtale.

En tvist knyttet til avtalen er ofte svært tid- og ressurskrevende, og kan være uheldig kommersielt.

Tolkning av avtaler

Når det gjelder tolkning av avtaler – formålet med tolkningen er kort sagt å finne frem til hva som var partenes mening da de inngikk avtalen – er det praktiske utgangspunktet i norsk rett at en tar utgangspunkt i en naturlig objektiv forståelse av ordlyden i avtalen. Men ordlyden er ikke det eneste relevante tolkningsmomentet etter norsk avtalerett. Eksempel på andre relevante tolkningsmomenter er avtalens formål, partenes forutsetninger, lojalitetsbetraktninger, bransjepraksis og partenes etterfølgende opptreden (dette er ikke en uttømmende liste over moment).

Her skiller norsk avtalerett seg fra engelsk og amerikansk avtalerett.

I disse rettssystemene opererer man hovedsakelig med det som blir kalt «the four corners rule» ved tolkning av avtaler. 

Dette henspeiler på at det bare er det som er nedfelt i avtalen som er relevant. Det vil si at det ikke er anledning til å vektlegge, for eksempel, formåls- og lojalitetsbetraktninger ved tolkning av avtaler på samme måte som i norsk avtalerett. Årsaken til at avtaler som er underlagt engelsk/amerikansk rett ofte er lengre enn avtaler som er underlagt norsk rett, er nettopp at det etter engelsk/amerikansk rett på er behov for mer utfyllende og fullstendige avtaler på grunn av nevnte tolkningsregel. 

Det er derfor viktig å merke seg hvilket lands rettssystem avtalen et underlagt, ettersom det har betydning for hvordan den bør utformes.

Roberto Bjøringsøy
Partner & Advokat
rbj@advokatbs.no
+47 91 33 95 75