Arv og Barne- og Familierett

Arverett

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå ved opprettelse ved arveplanlegging, herunder utarbeidelse av testament, ved gjennomføring av skifte og tvisteløsning.

Arv betyr overføring av en avdød (arvelater) person sine eiendeler. Fordelingen av eiendeler kalles formelt sett skifte av dødsbo. Regler om fordeling av arv (hvem skal arve), om testament, ektefellers og samboers rett til å sitte i uskifte, gjennomføring av dødsboskifte m.m. finnes i arveloven.

Barnefordeling/foreldretvister

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad AS kan bistå i saker etter barneloven, herunder spørsmål om fast bosted og samvær for barn. Ved samlivsbrudd må foreldrene ta stilling til hvor barna skal bo og eventuelt omfang av samvær med den av foreldrene barna ikke bor samt størrelse på økonomisk bidrag.

Spørsmål om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær er regulert i barneloven. Barneloven fastslår at avgjørelser av slike spørsmål skal være til barnets beste, det er dette som er lovens vurderingstema og som både familievernkontoret (ved megling) og domstolene handler ut fra. Hva som er barnets beste beror på en konkret vurdering i hver enkelt sak der en rekke moment kan være
relevante. Det er derfor ikke mulig på generelt grunnlag å si hva som er den beste løsningen.

Barnevern

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå i barnevernssaker. Foreldre som kommer i kontakt med barnevernet kan ha behov for veiledning om sine juridiske rettigheter for å ivareta sine interesser i kontakt med barnevernet. Foreldre har alltid rett til å la seg bistå av advokat. I saker der barnevernet fatter akuttvedtak eller i saker som er besluttet fremmet for fylkesnemnda, for eksempel om omsorgsovertakelse, får foreldrene oppnevnt og dekket utgifter til advokat, i henhold til fastsatte regler, av det offentlige. Foreldrene står fritt til å velge advokat.

Fremtidsfullmakt

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå ved opprettelse av fremtidsfullmakt.

Dersom en person på grunn av sinnslidelse (herunder demens) eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine personlige og/eller økonomiske interesser, er utgangspunktet at det kan bli oppnevnt en verge i regi av Statsforvalteren (vergemål). En fremtidsfullmakt er et alternativ til dette som helt eller delvis kan erstatte vergemål. Ved å lage en fremtidsfullmakt kan du – fullmaktsgiver – selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser – fullmektigen – og hva fullmakten skal omfatte dersom du skulle havne i en tilstand som nevnt ovenfor og som medfører at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne personlige og/eller økonomiske interesser.

Samboere (ugifte)

For ugifte samboere gjelder ikke reglene i ekteskapsloven. Inngåelse av samboerskap har derfor ikke samme økonomiske konsekvenser rettslig sett som inngåelse av ekteskap. Samboerskap endrer ikke på hvem som eier hva og loven gir i utgangspunktet ikke samboere økonomiske krav mot hverandre som følge av samlivsbrudd (alt dette gjelder uavhengig av om samboerne er et par eller venner).

Det er altså ingen lov som fastslår at det skal skje en deling av verdier ved samlivsbrudd slik som
tilfelle er ved opphør av ekteskap. Den enkelte samboere kan derfor ved samlivsbrudd i utgangspunktet ta med seg alt vedkommende eier uten å måtte betale noe til den andre parten. Om sam-boerne har ervervet noe sammen må eiendelen selges eller en bli enige om hvem som skal overta.

Dette er grunnen til at det blir anbefalt at samboere inngår samboerkontrakt (avtale) som for
eksempel regulerer løpende utgiftsdekning, eierforhold, og delingen ved et eventuelt samlivsbrudd.

Uten slik avtale kan den ene av partene ved samlivsbrudd risikere at vedkommende sitter igjen med lite, for eksempel dersom bolig har vært eid av den andre alene, selv om vedkommende har betalt løpende utgifter underveis i samlivet. En slik situasjon bør en i hvert fall være forberedt på.

Lov om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap, som gjelder for samboerskap som har vart i mer enn to år eller for samboere som har eller venter barn sammen, gir på visse vilkår en
samboer rett til å overta (ikke vederlagsfritt) felles bolig og innbo som tilhører den andre. Men selv om denne loven gir visse rettigheter bør en likevel i hvert fall vurdere å inngå samboerkontrakt.

Samboere har også dårligere rett til lovbestemt arv etter hverandre enn ektefeller. Det er bare samboere med felles barn som har arverett etter loven. Både samboere med og uten barn bør vurdere om det skal tas grep for å sikre den andre ved den enes død, typisk ved å lage testament og tegne livsforsikringer.

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad AS kan bistå ektefeller og samboere med blant annet:

  • Avtaler (for eksempel særeie) og gaver mellom ektefeller
  • Bistand ved ektefelleskifte etter opphør av ekteskap
  • Samboeravtaler
  • Testament
Familierett

Advokatfirmaet Bjøringsøy & Skulstad kan bistå ektefeller og samboere i økonomiske spørsmål både underveis i samlivet, herunder samboeravtale, og ved økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd.

For gifte er formuesforholdet regulert i ekteskapsloven og hovedregelen ved opphør av ekteskap er at nettoverdien av alt ektefellene eier skal deles likt. Regelen om rett til skjevdeling og avtale om særeie er unntak fra hovedregelen om likedeling av verdien. For samboere gjelder ikke ekteskaps-
loven og hva den enkelte beholder ved samlivsbrudd beror på eierforholdene. Ettersom det kan være tilfeldig hvem som har kjøpt hva under samlivet anbefales samboere å inngå samboeravtale.